Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Cărţi

Actualizat 18.01.2018

2017

90. Ковалев, В. «Зеленая энергия»: инновационные экобиотехнологии и комбинированные реакторы. Антология изобретений" / В. Ковалев, Г. ДУКА, О. КОВАЛЕВА ; АН Молдовы, Ин-т Химии, Науч.-исслед. Центр Прикладной и экологической химии Молдавского Гос. Ун-та. - Кишинэу: CEP USM, 2017. 504 c. ISBN 978-9975-71-902-5.

89. Ecological & Environmental Chemistry - 2017 : The 6th Intern. Conf., March 2-3, 2017 : Abstract Book / ed. and conf. chairman : Gheorghe DUCA ; Acad. of Sciences of Moldova. - Chișinău : Pontos, 2017. - 252 p.

88. Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы = Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation and Current Challenges : Материалы междунар. конф., Тирасполь, 26-27 окт. 2017 г. / науч. и ред. ком. : Георге ДУКА [et al.]; ред. : Илья Тромбицкий. - Тирасполь : Eco-TIRAS, 2017. - 484 p. - ISBN 978-9975-66-591-9. - http://www.eco-tiras.org/books/dniester_web.pdf

2015

87. Duca, Gheorghe. Managementul academic / Gheorghe Duca, Ion Petrescu ; resp. ed. : Constantin Manolache. – Ch. : BŞC „Andrei Lupan” (Inst.) a AŞM, 2015. – 680 p. – ISBN 978-9975-3073-7-6.

86. Гладкий, В. Практические работы по технологии органического синтеза / В. Гладкий, Г. Дука. – К. : CEP USM, 2015. – 96 с.

85. Academicieni şi membri corespondenţi = Academicians and Corresponding Members / red. şt. : Gheorghe Duca ; red. : Mihai Cimpoi; resp. ed. : Constantin Manolache. – Ch. : BŞC „Andrei Lupan” (Inst.) a AŞM, 2015. – 191 p. – ISBN 978-9975-3044-0-5.

2014

84. Management of Water Quality in Moldova / ed. by Gheorghe Duca. - Dordrecht : Springer, 2014. - 241 p. - (Water Science and Technology Library ; Vol. 69). - ISBN ISBN 978-3-319-02707-4. - http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-02708-1

83. Batîr, Dumitru. Chimie : Mică enciclopedie / Dumitru Batîr ; red. şt. : Gheorghe Duca ; resp. de ed. : Constantin Manolache. - Ch. : Inst. de Studii Enciclopedice, 2014. - 528 p. - ISBN 978-9975-4239-7-7.

2013

82. Comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova = Scientific community of the Republic of Moldova: ghid informativ / consultant : Gheorghe Duca; resp. ed. : Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. - Ch. : S. n., 2013. - 80 p.

81. Balmuş, Victor. Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova/ Victor Balmuş ; coord. şt. : Ion Guceac, Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. - Ch. : Lexon Prim, 2012. - 312 p. - ISBN 978-9975-4436-2-3.

80. Gheorghe Duca, Aliona Mereuță, Natalia Marchitan. „Procese și aparate”. Chișinău, UnAȘM, 2013, 180 p. ISBN 978-9975-4122-1-6.

2012

79. Gladchi V., Duca Gh., Bunduchi E. Ecologie aplicată. Lucrări practice.Chişinău, 2012, CEP USM, 118 p.

78. LUPAŞCU, Tudor; DUCA, Gheorghe; GONCEAR, Veaceslav. Enoxil - preparat ecologic pentru sănatatea omului. Ch.: S.n., 2012 (Tipogr. AŞM), 2011, 256 p. ISBN 978-9975-62-304-9. (n-a fost inclusă în raportul din a. 2011).

77. Gh. Duca, E. Bunduchi, R. Borodaev. TEHNOLOGIA CHIMICA ANORGANICA, Lucrari practice, Chisinau, 2012, 93p.

76. Ed. Tomasz Nalecz. Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of The European Union / Gheorghe Duca, Lidia Romanciuc and Diana Porubin Groundwater Resources of Moldova and Transboundary Impact. - NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security - Berlin ; Heidelberg : Springer, XIX, 180 p. 73 illus. 2012, ISBN 978-94-007-3948-2, http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/hydrogeology/book/978-94-007-3948-2

75. Duca, Gheorghe. Dicţionar poliglot de chimie ecologică / Gheorghe Duca; resp. de ed.: Constantin Manolache; rec. şt.: Matei Macoveanu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. - Ch.: Inst. de Studii Enciclopedice, 2012. - 680 p. - Bibliogr.: p. 680. - ISBN 978-9975-4307-1-5.

74. Duca, Gheorghe. Homogeneous Catalysis with Metal Complexes: Fundamentals and Applications / Gheorghe Duca. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2012. - VIII, 412 p. : 275 ill. - (Springer Series in Chemical Physics ; Vol. 102). - ISBN 978-3-642-24628-9. - http://www.springer.com/chemistry/book/978-3-642-24628-9

73. ENOXIL - preparat ecologic pentru sănătatea omului / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Veaceslav Gonciar. Ch. 2012, 256 p. ISBN 978-9975-62-304-9.

72. Gheorghe Duca, Aliona Mereuță, Natalia Marchitan. „Procese și aparate în industrie”. Îndrumar de laborator. Chișinău, CEP USM, 2012. 222 p. ISBN 978-9975-71-255-2.

2011

71. Produse vinicole secundare : [monogr.] / în red. : Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Ch. : Ştiinţa, 2011. - 352 p. - (Ştiinţă şi Inovare). - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-67-794-3.

70. Craciun, Alexandru. Metode de reducere a emisiilor poluante ale motoarlor cu ardere internă / Alexandru Craciun, Gheorghe Duca, Vladimir Ene; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. - Ch.: CEP USM, 2011. - 136 p. - Bibliogr.: p. 129-132 (64 tit.)

69. Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la Dreptul european în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă / Gheorghe Duca, Ion Guceac, Maria Sandu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2010. – 368 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-054-1.

68. Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Diana Porubin. Chimia Ecologica: Îndrumar la cursul de lecţii teoretice şi de laborator. USM, 2011. 135 p. ISBN 978-9975-71-077-0.

2010

67. LUPAŞCU, T.; DUCA, Gh.; LUPAŞCU, G.; VLAD, P. [et al.]. Enoxilul – preparat ecologic pentru protecţia plantelor. Ch.: S. n., 2010. 136 p. ISBN 978-9975-62-274-5.

66. Водные ресурсы бассейна реки Днестр – предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона. Oтв. ред. Г. ДУКА; отв. секретарь Д. ПОРУБИН. К.: Б. и., 2010. 80 р. ISBN 978-9975-4135-0-3.

2009

65. Duca, Gheorghe. Contribution to Knowledge Society / Gheorghe Duca; trad. din lb. română : Olga Kovaliova. – Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2009. – 280 p. – (Col. „Strategia schimbării”). – ISBN 978-9975-67-636-6.

64. Culturi vegetale şi potenţial energetic / Adam Begu, Vladimir Brega, Gheorghe Duca, Stela Drucioc, Victor Donea; red. şt. : Gheorghe Duca; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2009. – 168 p. – Bibliogr. p. 144-153 (210 tit.). – ISBN 978-9975-80-225-3.

63. Gonţa, Maria. Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi N-nitrozoaminelor / Maria Gonţa, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Ch.: CEP USM, 2009. – 268 p. – Bibliogr. : p. 225-254 (524 tit.). – ISBN 978-9975-70-866-1.

62. The Role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development : Proc. of the NATO Advanced Research Workshop, Chisinau, Moldova, 8-11 October 2008 / ed. by Ali Müfit Bahadir, Gheorghe Duca. – Dordrecht : Springer, 2009. – 308 p. – (NATO Science for Peace and Security Ser. C: Environmental Security). – ISBN 978-90-481-2901-0 (Print) 978-90-481-2903-4 (Online). – http://www.springerlink.com/content/978-90-481-2901-0?v=editorial

61. Gh.Duca, D.Porubin, Научные исследования и менеджмент качества вод, Государственная программа/AŞM, ISBN 978-9975-62-262-2, Chişinău, 2009, 16 p.

2008

60. Дука, Георге. На пути к обществу, основанному на знаниях (Knowledge Society) / Георге Дука; trad. din lb. română : Rodica Cujbă. – Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2008. – 304 p. – (Col. "Strategia schimbării"). – ISBN 978-9975-67-014-2.

2007

59. Buga, Alina. Protecţia mediului ambiant : compendiu / Alina Buga, Gheorghe Duca. – Chişinău: Univers pedagogic, 2007. – 244 p.

58. Duca, Gheorghe. Chimia apelor naturale: lucrări practice / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Nelly Goreaceva; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău: CEP USM, 2007. – 108 p. – Bibliogr. p. 107 (17 tit.). – ISBN 978-9975-70-140-2.

57. Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society) / Gheorghe Duca. – Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2007. – 288 p. – (Col. "Strategia schimbării"). – ISBN 978-9975-67-235-1.

56. Duca, Gheorghe. Controlul chimic al mediului / Gheorghe Duca, Maria Gonţa; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău : CEP USM, 2007. – 232 p. – Bibliogr. p. 232 (27 tit.). – ISBN 978-9975-70-136-5.

55. Основы процессов обезвреживания экологически вредных отходов виноделия / Виктор Ковалев, Ольга Ковалева, Георгий Дука, Борис Гаина; АН Молдовы, Молд. Гос. Ун-т, … – Chişinău: S. n., 2007. – 344 p. – Bibliogr. p. 332-343 (137 tit.). – ISBN 978-9975-62-188-5.

2006

54. Duca, Gheorghe. Managementul deşeurilor / Gheorghe Duca, Tatiana Ţugui; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Regional de Mediu-Moldova. – Chişinău: S. n., 2006. – 248 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-62-167-0.

2005

53. Environmental economics / Gheorghe Duca, Alexandru Teleuţă, Constantin Mihailescu, Aliona Stratan; Min. of Ecology and Natural Resources, The World Bank, NGO "Ecospectru". – Chişinău: CEP USM, 2005. – 140 p. – Bibliogr. p. 136-138 (58 tit.). – ISBN 9975-64-039-7.

52. Gladchi, Viorica. Lucrări practice la tehnologia chimică organică / Viorica Gladchi, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CEP USM, 2005. – 101 p. – Bibliogr. p. 101 (11 tit.). – ISBN 9975-70-574-X.

51. Дука, Георгий. Практикум по экологической химии / Георгий Дука, Мария Гонца, Вера Матвеевич, Молд. Гос. Ун-т. Фак. Химии и Хим. Технологии. Кафедра Индустриальной и Экологической Химии. – Chişinău: CEP USM, 2005. – 192 р. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-70-606-1.

2004

50. Duca, Gheorghe. Poluanţi organici persistenţi: Starea actuală şi evaluarea capacităţilor de monitoring în Republica Moldova / Gheorghe Duca, V. Cazac, G. Gâlcă. – Chişinău: F.E.-P. "Tipografia Centrală", 2004. – 52 p. – Bibliogr. p. 52 (16 tit.). – ISBN 9975-78-333-3.

49. Горячева, Н. В. Гидрохимия малых рек Республики Молдова: монография / Н. В. Горячева, Г. Г. Дука; Молд. Гос. Ун-т. Фак. Химии и Хим. Технологии. Кафедра Индустриальной и Экологической Химии. – Chişinău: CE USM, 2004. – 288 р. – Bibliogr. p. 282-285 (66 tit.). – ISBN 9975-70-471-9.

48. Экологически чистое винодельческое производство / Георге Дука, Борис Гаина, Ольга Ковалева, Виктор Ковалев, Мария Гонца; АН Молдовы, Молд. Гос. Ун-т, Нац. Ин-т Виноградарства и Виноделия Молдовы. – Chişinău: Ştiinţa, 2004. – 430 р. – Bibliogr. p. 424-427 (89 tit.). – ISBN 9975-67-472-0.

2003

47. Chimie ecologică / Gheorghe Duca, Iurie Scurlatov, Aurelio Misiti, Matei Macoveanu, Mioara Surpăţeanu; Univ. de Stat din Moldova. – Ed. a 2-a, revăz. – Chişinău: CE USM, 2003. – 304 p. – Bibliogr. p. 293-304 (231 tit.). – ISBN 9975-70-255-4.

46. Duca, Gheorghe. Starea factorilor de mediu din Republica Moldova / Gheorghe Duca, Ion Stoleru, Alexandru Teleuţă; Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al RM, Banca Mondială, ONG „Ecospectru”, ... – Chişinău : Grafema Libris, 2003. – 79 p. – Bibliogr. p. 79 (18 tit.). – ISBN 9975-9737-7-9.

45. Ingineria mediului în energetică / Tudor Sajin, Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Cleopatra Botez; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2003. – 293 p. – Bibliogr. p. 279-288 (127 tit.). – ISBN 9975-70-244-9.

44. Poluarea şi protecţia atmosferei : [monografie] / Gheorghe Duca, Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, Igor Mardari; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2003. – 212 p. – Bibliogr. p. 201-208 (104 tit.). – ISBN 9975-70-298-8.

43. Teleuţă, Alexandru. Economia mediului şi dezvoltarea durabilă / Alexandru Teleuţă, Gheorghe Duca, Aliona Stratan. – Chişinău : CE USM, 2003. – 190 p.

2002

42. Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova = Концепция экологической политики Республики Молдова = Concept of the Environmental Policy of the Republic of Moldova / Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Centrul Regional de Mediu Moldova, Proiectul Tacis "Asistenţă şi implementarea Politicii de Mediu şi a PNAM în CSI"; elaborarea: Gheorghe Duca, ... – Chişinău: S. n., 2002. – 42 p. – ISBN 9975-900-80-1.

41. Duca, Gheorghe. Chimie: ghid pentru elevi şi studenţi / Gheorghe Duca, Alina Buga; Min. Învăţământului al Rep. Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2002. – 220 p. – Bibliogr. p. 220 (27 tit.). – ISBN 9975-67-260-3.

40. Duca, Gheorghe. Combustibili şi lubrifianţi: manual pentru uzul studenţilor / Gheorghe Duca, Tudor Sajin, Alexandru Crăciun; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2002. – 125 p. – Bibliogr. p. 125 (10 tit.). – ISBN 9975-70-164-7.

39. Duca, Gheorghe. Ecological Chemistry: [monografie] / Gheorghe Duca, Iu. Scurlatov; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2002. – 289 p. – Bibliogr. p. 271-279 (215 tit.). – ISBN 9975-70-172-8.

38. Duca, Gheorghe. Îndrumar de laborator la cursul „Chimie ecologică” / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Vera Matveevici; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2002. – 177 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-70-176-0.

37. Duca, Gheorghe. Lucrări practice la cursul „Metode fizice de cercetare” / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău : CE USM, 2002. – 140 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-70-221-X.

36. Duca, Gheorghe. Procese de poluare şi autoepurare a apelor naturale: [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Lidia Romanciuc; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2002. – 144 p. – Bibliogr. p. 134-144 (179 tit.). – ISBN 9975-70-108-6.

35. Duca, Gheorghe. Redox Catalysis and Ecological Chemistry: monografie / Gheorghe Duca, Yu. Scurlatov, A. Sycev. – Chişinău: CE USM, 2002. – 316 p. – Bibliogr. p. 291-316 (500 tit.). – ISBN 9975-70-170-1.

34. Tehnologii moderne de ardere şi de reducere a emisiilor poluante în atmosferă: [monografie] / Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Tudor Sajin, Aurel Gaba, Lucian Păunescu; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2002. – 223 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – (Termoenergetica şi ingineria mediului ambiant). – ISBN 9975-70-077-2.

33. Сычев, А. Я. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами: Оксидные и пероксидные системы. Vol. 1: [монография] / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука; Молд. Гос. Ун-т. – Chişinău: CE USM, 2002. – 442 р. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-70-109-4.

32. Сычев, А. Я. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами: Оксидные и пероксидные системы. Vol. 2: [монография] / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука; Молд. Гос. Ун-т. – Chişinău : CE USM, 2002. – 332 р. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-70-168-X.

2001

31. Auditul ecologic / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, A. Jolondovschi. – Chişinău: Şearec-Com S.R.L., 2001. – 260 p. – Bibliogr. p. 256-258 (34 tit.). – ISBN 9975-9592-7-X.

30. Procese redox în mediul ambiant: [manual pentru studenţi] / Gheorghe Duca, Cristinel Zanoagă, Maria Duca, Viorica Gladchi; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie. – Chişinău: USM, 2001. – 382 p. – Bibliogr. p. 360-382 (381 tit.). – ISBN 9975-70-076-4.

29. Экологический аудит / Г. Г. Дука, О. В. Ковалева, А. Н. Жолондовский, В. В. Ковалев. – Chişinău: Şearec – Com S.R.L., 2001. – 278 p. – Bibliogr. p. 274-276. – (Химия и технология защиты окружающей среды). – ISBN 9975-9592-5-3.

2000

28. Jocuri ecologice în şcoală: elaborare metodică / adapt.: Gheorghe Duca, V. Gladchi, L. Vozian, N. Goreaceva, L. Romanciuc. – Chişinău: Secţia Poligrafie Operativă a USM, 2000. – 40 p.

27. Reologie: manual / Grigore Lungulescu, Gheorghe Duca, Pavel Brijatâi, Eugenia Spulber; Univ. de Stat din Moldova, Inst. Politehnic Galaţi, Univ. Tehnică din Moldova. – Chişinău: USM, 2000. – 300 p. – Bibliogr. p. 294 (17 tit.). – ISBN 9975-917-29-1.

1999

26. Chimie ecologică / Gheorghe Duca, Iurie Scurlatov, Aurelio Misiti, Matei Macoveanu, Mioara Surpăţeanu. – Bucureşti: Matrix Rom, 1999. – 305 p. – Bibliogr. p. 295-305 (217 tit.). – (Chimia şi ingineria mediului). – ISBN 973-685-016-1.

25. Povar, I. Îndrumar pentru lucrări practice de chimie coloidală / I. Povar, Gheorghe Duca. – Chişinău: USM, 1999. – 210 p. – ISBN 9975-917-08-9.

1997

24. Chimia, stresul şi tumoarea / Boris Melnic, Gheorghe Ţâbârnă, Gheor-ghe Duca, Simona Corina Gica. – Chişinău : Universul, 1997. – 237 p. – Bibliogr. p. 228-237 (147 tit.). – ISBN 9975-944-01-9.

23. Îndrumar de laborator la cursul „Chimie ecologică” : [pentru uzul stu-denţilor] / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Evelina Popovici, Doina Lutic; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău: USM, 1997. – 140 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

22. Lucrările practice la cursul „Hidrochimie”: [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Duca, N. Goreaceva, L. Romanciuc, L. Vozian; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău: USM, 1997. – 69 p.

21. Macoveanu, Matei. Epurarea avansată a apelor uzate conţinând compuşi organici nebiodegradabili / Matei Macoveanu, Carmen Teodosiu, Gheorghe Duca. – Iaşi: Ed. „Gheorghe Asachi”, 1997. – 196 p. – (Chimia şi ingineria mediu-lui). – ISBN 973-9178-43-X.

20. Nica, Gheorghe. Poluarea în industria metalurgică şi chimică / Gheorghe Nica, Gheorghe Duca. – Iaşi: Ed. „Performantica”, 1997. – 204 p. – Bibliogr. p. 166-170 (92 tit.). – ISBN 973-97813-7-3.

1996

19. Gorodeţki, Iu. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 1. Aparate de masură şi control în tehnologia chimică / Iu. Gorodeţki, Gheorghe Duca, I. Siminiceanu; Univ. de Stat din Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : CE USM, 1996. – 84 p.

18. Gorodeţki, Iu. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 2. Tehnologii chimice şi electrochimice / Iu. Gorodeţki, Gheorghe Duca, Gh. Mihăilă; Univ. de Stat din Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău: CE USM, 1996. – 132 p.

17. Дука, Г. Г. Практикум по гидрохимии / Г. Г. Дука, Н. В. Горячева, Л. С. Романчук; Молд. Гос. Ун-т. Кафедра пром. и экол. химии. – Chişinău: CE USM, 1996. – 76 р.

1995

16. Chimia apelor naturale: material didactic pentru studenţii chimişti, biologi, ecologişti şi specialiştii în domeniul mediului ambiant / Gheorghe Duca, Gh. Mihăilă, N. Goreaceva, P. Chetruş; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău: CE USM, 1995. – 288 p. – Bibliogr. p. 283 (11 tit).

15. Duca, Gheorghe. Ce-am putea face pentru ocrotirea mediului ambiant? / Gheorghe Duca, Diana Juc. – Chişinău : S. n., 1995. – 37 p.

14. Гидрохимия: учеб. пособие для студентов хим., биол., экол. cпец. и специалистов в обл. окружающей среды / Г. Г. Дука, Н. В. Горячева, П. М. Кетруш, Г. Михэилэ; Молд. Гос. Ун-т. – Chişinău: S. n., 1995. – 314 р.

13. Дука, Г. Г. Что мы можем сделать для охраны окружающей сре-ды? / Г. Г. Дука, Д. Жук. – Chişinău: S. n., 1995. – 40 р.

1994

12. Gorodeţchi, Iu. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 1. Aparate de masură şi control în tehnologia chimică / Iu. Gorodeţchi, Gheorghe Duca, I. Siminiceanu; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 1994. – 84 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

11. Gorodeţchi, Iu. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 2. Tehnologii chimice şi electrochimice / Iu. Gorodeţchi, Gheorghe Duca, Gh. Mihăilă; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 1994. – 132 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

10. Скурлатов, Ю. И. Введение в экологическую химию : учеб. пособие для студ. хим. и хим.-технолог. спец. вузов / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука, А. Мизити. – Москва: Высшая школа, 1994. – 400 р. – Bibliogr. p. 396-397 (40 tit.). – ISBN 5-06-002593-4.

1993

9. Городецкий, Ю. С. Практикум по химической технологии / Ю. С. Городецкий, Г. Г. Дука. – Кишинев: Молд. Гос. Ун-т, 1993. – 75 р.

1989

8. Скурлатов, Ю. И. Химия и жизнь воды / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. – 124 р. – ISBN 5-362-00126-4.

1988

7. Антиоксидант для первичного виноделия / А. Я. Сычев, Т. А. Постолатий, Г. Г. Дука, М. В. Гонца; Кишиневский Гос. Ун-т. – Кишинев, 1987. – 12 р. – Деп. в МолдНИИНТИ 25.01.88, Nr 931-М 88.

6. Дука, Г. Г. Механизмы экохимических процессов в водной среде : 11.00.11 – Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; 02.00.15 – Химическая кинетика и катализ: автореф. дис. … доктора химических наук / Г. Г. Дука; Одесский Гос. Ун-т. – Одесса, 1988. – 46 р. – Bibliogr. p. 43-46 (41 tit.).

5. Травин, С. О. Кинетика окисления некоторых полифенолов / С. О. Травин, Г. Г. Дука, А. Я. Сычев; Ред. журн. «Изв. вузов. Пищевая технология». – Краснодар, 1986. – 8 р. – Деп. в АгроНИИТЭИпищепром 04.02.88, Nr 1735-пщ.

1986

4. Дука, Г. Г. Экологическая химия сточных вод в условиях МССР / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, Е. В. Штамм. – Кишинев: МолдНИИНТИ, 1986. – 54 р. – Bibliogr. p. 47-54 (97 tit.).

1985

3. Каталитическое окисление гликолевой кислоты реактивом Фентона / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Ю. В. Скутару, В. Н. Мунтяну; Кишиневский Гос. Ун-т. – Кишинев, 1985. – 17 р. – Bibliogr. p. 17(14 tit.) – Деп. в МолдНИИНТИ 27.12.85, Nr 601-М.

1983

2. Каталитические реакции и охрана окружающей среды / А. Я. Сычев, С. О. Травин, Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов; отв. ред.: Д. Г. Батыр. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 272 р. – Bibliogr. p. 258-271 (461 tit.).

1979

1. Дука, Г. Г. Катализ окисления винной и дигидроксифумаровой кислот: 02.00.04 – Физическая химия : автореф. дис. … канд. химических наук / Г. Г. Дука; науч. рук.: А. Я. Сычев; Кишиневский Гос. Ун-т. – Кишинев, 1979. – 16 р. – Bibliogr. p. 16 (6 tit.).